Su Ukraina!

Ugdymas

Kur kreiptis norint suteikti galimybę Ukrainos vaikams lankyti mokyklas Lietuvoje?

Ukrainiečių vaikai gali būti priimami į visas Lietuvos mokyklas, kuriose yra vietų. Dėl priėmimo tėvai (globėjai) gali kreiptis tiesiai į mokyklą arba savivaldybės, kurioje apsistojo, švietimo padalinį. Informaciją apie ukrainiečių vaikų priėmimą į ugdymo įstaigas teikiama savivaldybių švietimo skyriuose, kuriuose paskirti koordinatoriai. Jie suteikia visą reikalingą informaciją apie priėmimą į mokyklą ar darželį.

Koordinatorių kontaktus rasite čia.

Ar galima ukrainiečius vaikus leisti į mokykla dabar, ar reikia laukti naujų mokslų metų pradžios?

Vaikams geriau pradėti lankyti mokyklą neatidėliojant, nereikia laukti kitų mokslo metų pradžios.

Vaikas kalba tik rusiškai arba ukrainietiškai, ar jis vis tiek gali pradėti lankyti mokyklą Lietuvoje?

Taip. Mokykla sudaro individualų ugdymo planą, kuriame numatomas mokinio tolesnis mokymasis bei reikalinga pagalba. Lietuvių kalbos mokysis ne tik su klase, bet ir papildomai. Lietuvių kalbos mokymasis bus labai individualizuotas, pritaikytas mokiniui. Lietuvos mokyklose nuo šeštos klasės jau yra privalomas antrosios užsienio kalbos mokymasis. Pasirinkus rusų kalbą (tikėtina, kad ją moka pakankamai gerai), mokiniui antrosios užsienio kalbos pamokos gali būti skirtos mokytis lietuvių kalbos. Jeigu mokykloje atvykusių mokinių iš Ukrainos bus daugiau, gali būti sudarytos mokinių grupės, kuriose bus mokomasi nustatytą laiką tik lietuvių kalbos, vėliau mokiniai bus nukreipti mokytis su bendraamžiais.

Ar yra galimybė mokytis ukrainiečių kalbos Lietuvos savivaldybių ir valstybinėse mokyklose?

Jei mokykla gali sudaryti sąlygas mokytis gimtosios kalbos, Tuomet, iš Ukrainos atvykusiam mokiniui pasirinkus mokytis ukrainiečių kalbą tam bus skiriamos 5 pamokos per savaitę. Tokią informaciją galite rasti kreipiantis į jūsų gyvenamosios vietos savivaldybės švietimo skyrių ( švietimo skyrių kontaktus galite rasti pasirinkę savo gyvenamosios savivaldybės internetinę svetainę: https://www.lrvalstybe.lt/savivaldybes arba https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/Ukrain%201%20Koordinatori%C5%B3%20savivaldyb%C4%97se%20kontaktai%20LT.pdf ).

Ar vaikas gali lankyti mokyklą Lietuvoje ir tuo pačiu metu mokytis nuotoliniu būdu Ukrainos mokykloje?

Taip, gali. Mokykla Lietuvoje turi turėti raštišką patvirtinimą iš mokyklos, veikiančios Ukrainoje, kad mokinys joje mokosi nuotoliniu būdu. Mokiniui mokykloje Lietuvoje turi būti užtikrinamas lietuvių kalbos mokymasis mokyklos siūlomu būdu – gyvai ar nuotoliu. Taip pat mokiniui gali būti siūloma dalyvauti mokyklos veiklose, pavyzdžiui, neformaliojo švietimo užsiėmimuose (būreliuose).

Ar ukrainiečiai turi mokėti už bendrojo ugdymo paslaugas Lietuvoje?

Ne, šios paslaugos yra nemokamos.

Ar būtų galimybė ukrainiečiui Lietuvoje tęsti mokymąsi pagal specializuotas menų programas?

Lietuvoje tęsti mokymąsi su menine pakraipa galima gimnazijos tipo menų mokyklose, kuriose ugdomi išskirtinių gabumų menui, muzikai, choreografijai turintys mokiniai. Jie ugdomi pagal specializuoto ugdymo krypties programas, t. y. bendrojo ugdymo programos su muzikos, dailės ugdymu, baleto artisto profesinio mokymo programa. Gimnazijos tipo menų mokyklos įsikūrusios didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Jei vaikas turi negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių, kur reikėtų kreiptis dėl ugdymo galimybių?

Reikėtų kreiptis į savivaldybės, kurioje apsistojo ukrainiečiai, švietimo padalinį. Kreipdamiesi į savivaldybės švietimo skyrių informuokite, jei vaikas turi negalią, specialiųjų ugdymosi poreikių, patiria emocinę krizę ar jums kelia nerimą vaiko emocinė savijauta. Savivaldybės administracijos švietimo padalinio specialistai padės vaikui rasti geriausią jo poreikius atitinkančią ugdymo įstaigą.

Savivaldybių švietimo skyriaus koordinatorių kontaktus rasite čia.

Ar iš Ukrainos atvykęs abiturientas galės šiais mokslo metais Lietuvoje gauti brandos atestatą?

Taip. Lietuvoje brandos atestatui įgyti reikia turėti patenkinamus metinius pažymius ir išlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą bei dar bent vieną pasirinktą brandos egzaminą, tačiau nuo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino ukrainiečiai bus atleisti, jeigu gyvena Lietuvoje mažiau nei dvejus metus.

  • Prašymą dėl atleidimo nuo lietuvių kalbos egzamino, kitų brandos egzaminų pasirinkimų ir laikymo reikia pateikti mokyklos vadovui iki 2022 m. gegužės 24 d.

  • Galima rinktis laikyti šiuos valstybinius brandos egzaminus: biologijos, geografijos, matematikos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, užsienio (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos, istorijos.

  • Egzaminų, išskyrus užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), užduotys bus išverstos į ukrainiečių kalbą kartu su brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis.

  • Geografijos ir istorijos brandos egzaminų užduotys ir vertinimai bus pritaikomi, atsižvelgiant į tai, kokia dalis užduočių egzamino metu bus skirtos Lietuvos geografijai ar Lietuvos istorijai, kurios ukrainiečiai nėra mokęsi.

Ar Lietuvos aukštosios mokyklos galėtų priimti ir leisti čia baigti bakalauro / magistro studijas ukrainiečiams? Kur reikėtų kreiptis?

Taip, tokia galimybė yra. Tikslesnė informacija skelbiama https://studyin.lt/ tinklalapyje. Šiame tinklalapyje suformuotas atskiras skyrius Ukrainos piliečiams anglų ir ukrainiečių kalbomis.

Kur kreiptis norint Ukrainos vaikus leisti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas?

Reikėtų kreiptis į to miesto ar rajono, kuriame gyvenate, savivaldybės administracijos švietimo padalinį, kuris ​ir yra atsakingas už ikimokyklinį ugdymą.

Kontaktinę informaciją apie atsakingus asmenis galite rasti čia.

Kur galima rasti informaciją apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas, esančias netoli priskirtos gyvenamosios vietos?

Informaciją apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas galite rasti to miesto ar rajono savivaldybės interneto svetainėje. Taip pat ją galite gauti toje savivaldybėje, kurioje gyvenate, apsilankę joje ar paskambinę savivaldybės interneto svetainėje nurodytu telefonu.

Savivaldybių kontaktus rasite čia.

Jei vaikas kalba tik rusiškai, arba ukrainietiškai, ar jis vis tiek gali būti priimamas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą?

Taip. Kalba nesudarys problemų priimti vaiką į įstaigą, kuri vykdo ikimokyklinio ugdymo programą.

Kaip padėti Ukrainos vaikams integruotis į ugdymo procesą?

Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, taikomas individualus adaptacinis laikotarpis, kuris priklauso nuo vaiko emocinės būsenos. Vaikai gali mokytis klasėse kartu su kitais bendraamžiais arba išlyginamosiose klasėse. Taip pat, atvykę mokiniai gali nuotoliniu būdu jungtis prie Ukrainos mokyklų ar bendro portalo ir mokytis pagal ukrainiečių programą.

Kaip gauti nemokamą paramą mokykloje ukrainiečiams?

Norint gauti mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti, ukrainietis turi pateikti nustatytos formos prašymą, savivaldybei, kurios teritorijoje jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvena.

Prašymų formas galite rasti čia.

Per kiek laiko bus priimtas sprendimas dėl mėnesinės kompensacijos gavimo vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti?

Savivaldybės administracija sprendimą dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti mokėjimo dažniausiai priima per 5 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo.

Turite klausimų ar pasiūlymų?

Šio puslapio tikslas pateikti svarbiausią informaciją susijusią su pagalba Ukrainai ir jos žmonėms.

Jeigu turite idėjų kaip galėtume pagerinti Jūsų patirtį ir papildyti svetainės turinį, kviečiame susisiekti.